Showing 1–12 of 25 results

Show sidebar
Close

ถุงคุกกี้ ถุงขนม ถุงพลาสติก ถุงซีลกลาง ขยายข้าง เนื้อขุ่น 5.5x12cm [200 ใบ]

฿140.00
ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น ลักษณะถุงซีลขุ่น : ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น มองเห็นสินค้าได้ ตั้งไม่ได้ ซีลปิดด้านบน มีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีก วัสดุด้านนอก : พลาสติก CP เนื้อด้าน ให้สัมผัสละมุน น่าใช้ น่ารับประทาน วัสดุด้านใน :
Close

ถุงคุกกี้ ถุงขนม ถุงพลาสติก ถุงซีลกลาง ขยายข้าง เนื้อขุ่น 5×10.5cm [200 ใบ]

฿122.00
ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น ลักษณะถุงซีลขุ่น : ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น มองเห็นสินค้าได้ ตั้งไม่ได้ ซีลปิดด้านบน มีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีก วัสดุด้านนอก : พลาสติก CP เนื้อด้าน ให้สัมผัสละมุน น่าใช้ น่ารับประทาน วัสดุด้านใน :
Close

ถุงคุกกี้ ถุงขนม ถุงพลาสติก ถุงซีลกลาง ขยายข้าง เนื้อขุ่น 6x16cm [200 ใบ]

฿400.00
ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น ลักษณะถุงซีลขุ่น : ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น มองเห็นสินค้าได้ ตั้งไม่ได้ ซีลปิดด้านบน มีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีก วัสดุด้านนอก : พลาสติก CP เนื้อด้าน ให้สัมผัสละมุน น่าใช้ น่ารับประทาน วัสดุด้านใน :
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 10 x 17.5ซม. [50 ใบ]

฿100.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 12 x 20ซม. [50 ใบ]

฿140.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 14 x 20ซม. [50 ใบ]

฿160.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 16 x 24ซม. [50 ใบ]

฿200.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 18 x 26ซม. [50 ใบ]

฿250.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 20 x 30ซม. [50 ใบ]

฿300.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 22 x 32ซม. [50 ใบ]

฿325.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 7 x 13ซม. [50 ใบ]

฿60.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง
Close

ถุงฟอยด์ ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส่ ด้านหลังทึบ ตั้งไม่ได้ 8.5 x 14ซม. [50 ใบ]

฿70.00
ถุงซิปล็อคหน้าใส หลังสีเงิน ตั้งไม่ได้ ลักษณะถุงซิปล็อค หน้าใส หลังสีเงิน : ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังข้างในสีเงิน ด้านหลังข้างนอกสีเงิน ตั้งไม่ได้ มองเห็นสินค้าด้านใน ป้องกันอากาศและความชื้นได้ดีเยี่ยม วัสดุด้านนอก : ด้านหน้าเป็นพลาสติก PET , ด้านหลังเป็นอลูมิไนท์ซิ่ง